Santiago 4 17 ang dating biblia

Nueva Versión Internacional (NVI) Santa Biblia, NUEVA VERSIÓN INTERNACIONAL® NVI® © 1999, 2015 por Biblica, Inc.®, Inc.® Usado con permiso de Biblica, Inc.® Reservados todos los derechos en todo el mundo. Nilarawan ang salaysay na ito bilang "ang pinakatanyag na sagupaan" o konprontasyon "ng kasaysayan" sa 500 Questions & Answers from the Bible (o "500 mga Katanungan at mga Kasagutan mula sa Bibliya") na pinatnugutan ni Mark Fackler.Kinuha ng mga Israelita ang lahat-lahat ng mga bagay na nasa loob mga kubol ng kampo ng mga Filisteo.Walang ibang inibig na matanggap si David, maliban na lamang sa baluti ng natalo niyang higanteng si Goliat.Pagkaraang matagpuan ni David ang kanyang mga kapatid, lumitaw si Goliat na katulad ng dati.

Mayroon siyang hawak na makapal na pana, habang nauuna sa kanya ang kanyang tagapagtangan ng sariling kalasag.

Nang marating ni David ang kampo ng Israel, natagpuan niya ang pagpapalitan ng mga sigawan sa pagitan ng mga hukbo ng Israel at ng mga Filisteo.

Isa iyong pangyayari na tila magsisimula ang isang labanan.

Pinaikot ni David ang panghulagpos at inasinta si Goliat.

bathroom-blowjob

Pinakawalan ni David ang bato mula sa umiikot na panghulagpos.

Nag-alinlangan si Haring Saul sa kakayanan ni David, subalit ipinaliwanag ni David na, habang binabantayan niya ang mga tupa ng kanyang amang si Isai, may isang leon na kumuha ng isang batang tupa mula sa kawan, na nasundan din ng isang oso na kumuha rin ng isa pang batang tupa.

newatlantis.ru

54 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>